سانتریفیوژ
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 2 تیر 1397
    
بازدید: 353
    
زبان : فارسی
    

 

بررسی فنی سانتريفيوژ
سانتريفيوژ دستگاهي است که با استفاده از نيروي گريز از مرکز، اجزاي يک محلول را که داراي دانسيته ¬هاي متفاوت مي -باشند، از هم جدا مي¬ کند. سانتريفيوژ يکي از پر کاربردترين وسايل آزمايشگاهي مي ¬باشد که براي جدا کردن سرم، تهيه ته نشين ادرار، تهيه فيلترهاي فاقد پروتئين و ساير موارد از اين وسيله استفاده مي¬ شود. در استفاده از اين وسيله بايد زمان سانتريفيوژ و نيروي سانتريفيوژ (relative centrifugal force) RCF به دقت مشخص و رعايت شود. براي انتخاب سانتريفيوژ بايستي RCF در نظر گرفته شود و تعداد دور در دقيقه (RPM ) اهميت چنداني ندارد.
در موقع استفاده از سانتريفيوژ به مسئله بالانس توجه کنيد، وزن، اندازه و شکل لوله¬ هاي گذاشته شده مقابل يکديگر بايد مشابه باشند. چون عدم بالانس باعث خرابي شافت ( shaft ) و زغال دستگاه شده و مواد به خوبي ته ¬نشين نمي¬ شوند. در صورت استفاده طولاني¬ مدت از سانتريفيوژ مخصوصاً در دورهاي بالا، سانتريفيوژ داغ شده و باعث افزايش حرارت نمونه يا محلول داخل خود شده و باعث هموليز و تبخير آن مي¬ شود.
سانتريفيوژها براي جدا کردن ذرات از محيط مايع به وسيله رسوب دادن آنها به کار مي ¬روند. اساس فيزيکي جداسازي اعمال نيروي گريز از مرکز (centrifugal force) بر روي ذرات در حال دوران است که با شعاع ميدان دوران و سرعت دوران نسبت مستقيم دارد. ذرات سنگين¬ تر زودتر رسوب مي¬ کنند و بقيه ذرات برحسب وزن مخصوص خود رسوب مي¬ کنند. سانتريفيوژي که داراي شعاع کمتر است، بايد نسبت به سانتريفيوژي که شعاع بيشتري دارد، با سرعت بيشتري بچرخد تا همان نيروي سانتريفيوژ نسبي (RCF) را ايجاد کند.
هرچه شعاع چرخش يک سانتريفيوژ بيشتر باشد، سرعت ته ¬نشين شدن ذرات بيشتر است. سانتريفيوژ کردن براساس نيروي گريز از مرکز، دوران حول يک نقطه ثابت و وارد نمودن فشار بر روي فازهاي مختلف يک مخلوط انجام مي¬ گردد. مخلوط مي ¬تواند به صورت گاز، مايع و يا ترکيب هر دو باشد.
سانتريفيوژهاي آزمايشگاه تشخيص طبي، دستگاهي هستند که بوسيله نيروي چرخش دوراني الکتروموتور باعث ته¬ نشين شدن مواد مختلف يک مخلوط يا محلول بر اساس اختلاف وزن مولکولي آنها مي¬ شود. اگر اين دستگاه مجهز به شاخک¬ هاي نگه¬دارنده لوله باشد، آن را سانتريفيوژ معمولي و اگر مجهز به ديسک يا صفحه دايره ¬اي شکل مخصوص جاگذاري لوله¬ هاي موئين باشد آن را سانتريفيوژ ميکرو يا هماتوکريت گويند.
به ¬طور کلي مبناي اصلي سانتريفيوژ اصل گريز از مرکز است. در حقيقت سانتريفيوژ به کمک نيروي گريز از مرکز، ذرات سوسپانسيون را از مايع آن جدا مي کند. همچنين مي¬ تواند باعث تفکيک دو مايع با تراکم متفاوت گردد. اين مايعات مي¬ توانند مايعات بدن باشند(مانند خون، سم و ادرار ).
نحوه محاسبه RCF
r = (شعاع از مرکز شافت موتور تا وسط لوله ) شعاع سانتريفيوژ بر حسب cm
RPM = دور در دقيقه rate per minute
واحد RCF بر¬حسب xg بيان مي ¬شود.
راه ديگر براي تعيين RCF استفاده از نموگرام مي ¬باشد.
انواع سانتريفيوژها
1. Fixed angle / Angle head – با زاويه ثابت:
در اين نوع سانتريفيوژ، لوله¬ ها در يک زاويه ثابت قرار گرفته و در هنگام چرخش با همين زاويه مي¬ چرخد و به سرعت بالايي هم مي ¬رسد. head در زاويه بين 40-25 درجه ثابت قرار مي گيرد( مثل سروفيوژ ). در اين نوع سانتريفيوژ، رسوب به ¬صورت مورب در ديواره لوله قرار گرفته و از نوع رسوب loose است.
2. Horizontal head / Swimming bucket / Vertical access – افقي:
سانتريفيوژهاي با جا لوله ¬اي متحرک که باعث چرخش لوله¬ ها و تغيير موقعيت آنها از عمودي به افقي مي¬ شود. در اين نوع سانتريفيوژ رسوب در ته لوله packed و محکم است و رسوب از نوع Firm است.
در طي کار با سانتريفيوژ به علت حرکت موتور آن، حرارت توليد مي¬ شود و به ازاي هر 10 دقيقه سانتريفيوژ، دماي داخل آن تا 5 درجه سانتيگراد بالا مي ¬رود. ايجاد حرارت بستگي به دور (rpm)، زمان چرخش و طرح قسمت چرخنده (rotor) دارد. اين افزايش حرارت باعث هموليز و تبخير نمونه يا محلول¬ها مي¬ شود، براي سانتريفيوژ کردن موادي که نسبت به افزايش دما حساس هستند، توصيه مي¬ شود از سانتريفيوژهاي يخچال¬ دار استفاده شود. ( مثل فرآورده هاي خوني blood product و آزمايش RIM )
3. اولترا سانتريفيوژ ( Ultra Centrifuge ):
نوعي از سانتريفيوژ مي¬ باشد که جزء دسته Fixed Angles مي¬ باشد. سرعت آنها بسيار زياد است، مثلاً 200,000 rpm . براي جدا کردن ليپوپروتئين¬ ها و رسپتور اسي (receptor assay ) ضمائم سلولي و رفع کدورت سرم¬ هاي کدر، براي اندازه¬ گيري الکتروليت¬ ها و ساير تست¬ها از اين نوع سانتريفيوژ استفاده مي¬ شود.
نکات لازم در موقع کار با سانتريفيوژ
1. سانتريفيوژ بايد کاملا صاف و افقي قرار گيرد تا دستگاه در صورت عدم تعادل در حين کار حرکت نکند. سانتريفيوژ بايد روي سطح محکم و صاف قرار گيرد.
2. به مسئله بالانس ( توازن ) توجه کنيد. اندازه، وزن، شکل و حجم محلول در لوله¬ هاي مقابل يکديگر مشابه باشد. اگر تعداد لوله فرد است، از لوله حاوي آب استفاده کنيد. بالانس، عمر دستگاه را زياد مي ¬کند و زغال ديرتر خراب مي¬ شود.
3. سانتريفيوژهاي ميکرو و هماتوکريت نيازي به رعايت موازنه ندارند، چون وزن موتور خيلي بيشتر از وزن و محتويات لوله ¬هاي موئينه است و اثر وزن يک لوله موئينه بسيار ناچيز و قابل چشم ¬پوشي است.
4. پيچ تنظيم سرعت سانتريفيوژ بايد به آرامي چرخانده و زياد شود.
5. در صورت شنيدن صداي ناهنجار يا لرزش غير¬عادي فوراً سانتريفيوژ را خاموش کنيد.
6. بعد از استفاده از دستگاه، جا لوله ¬اي شسته و خشک شوند.
7. تميز کردن روزانه سانتريفيوژ و ضد عفوني آن با گلوتار آلدئيد 1% توصيه مي ¬شود.
8. برس¬ ها، زغال و ساير قسمت¬هاي دستگاه هر 3 ماه يک بار کنترل شده و در صورت لزوم عوض شوند.
9. قسمت¬هاي زنگ ¬زده، خورده شده را تراشيده و با گازوئيل تميز کرده و رنگ¬ آميزي کنيد.
10. بعد از شکستن يا ريختن نمونه در سانتريفيوژ فوراً آن را خاموش کنيد. پنجره ¬ها را باز کنيد، 15 دقيقه اتاق را ترک کنيد ( تا آئروسل¬هاي بزرگ ته ¬نشين و با هوا رقيق شوند ) سپس با ماسک و دستکش با ماده ضد عفوني مناسب آن را تميز و ضدعفوني کنيد ( گلوتار آلدئيد 1% )
11. هيچگاه با درب باز سانتريفيوژ را روشن نکنيد. تا دو دقيقه پس از توقف کامل سانتريفيوژ، درب آن را باز نکنيد. سانتريفيوژهاي داراي درب قفل ¬دار توصيه مي¬ شوند.
12. از سرعت بيش از حد لزوم استفاده نکنيد.
کاربرد سانتريفيوژ
1. جدا کردن ذرات از محلول براساس وزن مخصوص
2. جدا کردن دو محلول از هم
3. تهيه فيلترهاي فاقد پروتئين ( صاف شده )
4. تهيه سديمان ( ته¬ نشين ) کامل ادرار و سيتولوژي مايعات ديگر بدن
5. جدا کردن سرم و پلاسما از گلبول¬ ها
تقسيم ¬بندي سانتريفيوژها
الف – تقسيم ¬بندي براساس سرعت:
1. سانتريفيوژهاي با دور بالا
2. سانتريفيوژهاي با دور پايين
3. اولترا سانتريفيوژها
در گروه اول يعني سانتريفيوژهاي با دور بالا، سرعت دور تند بين 24000-21000 rpm تا حداکثر 30000 rpm مي¬ باشد. از اين سانتريفيوژها بيشتر جهت تهيه فرآورده ¬هاي خوني استفاده گشته و همگي يخچال ¬دار هستند. دو نوع سانتريفيوژ با دور بالا وجود دارد:
• سانتريفيوژ کم ظرفيت
• سانتريفيوژ پر ظرفيت
سانتريفيوژهاي کم ظرفيت مدل Discrete Sampling مي¬ توانند ميکروارگانيسم ¬ها، سلول¬ ها، ويروس ¬ها و اورگانل ¬هاي سلولي را جدا نمايند. سانتريفيوژهاي پرظرفيت مدل Continuos Flow براي جداسازي مخمرها، باکتري¬ها و ويروس¬ها از محيط کشت، پروتئين¬ها و باکتريوفاژها از نمونه¬ هاي رقيق شده کاربرد دارند.
در گروه دوم يعني سانتريفيوژهاي با دور پايين، دور دوران بين 6000 – 2000 rpm تا حداکثر 8000 rpm بوده و در هر دو نوع يخچال¬ دار و بدون يخچال موجود مي¬ باشند. بيشتر جهت سانتريفيوژ کردن سلول¬هاي خوني يا ذرات حجيم استفاده شده و براي جداسازي ذرات ريز سرعت آنها کافي نيست.
در اولترا سانتريفيوژها معادل 100000 – 75000 rpm تا حداکثر 120000 rpm مي ¬باشد. اولترا سانتريفيوژها براي تفکيک مواد تشکيل¬ دهنده سلولي کاربرد داشته و همگي داراي يخچال مي¬ باشند. زيرا در دورهاي بالا اصطکاک هوا باعث گرم شدن دستگاه شده و در نتيجه منجر به تخريب پروتئين¬ ها خواهد شد. اولتراسانتريفيوژها به طور معمول در مراکز تحقيقاتي استفاده مي¬ شوند.
ب – تقسيم ¬بندي براساس شناور، زاويه ثابت و محوري بودن:
• سانتريفيوژهاي شناور Horizontal / Swing bucket /Swing out head
در اين نوع سانتريفيوژها (سانتريفيوژهاي شناور)، جايگاه قرار گرفتن نمونه¬ ها طبق نيروي ثقل عمود بر زمين بوده، اما با شروع حرکت، ابتدا از حالت عمودي خارج شده و زاويه پيدا مي کند. سپس کاملاً شناور گشته و طبق نيروي گريز از مرکز به سمت خارج و به حالت افقي با سطح زمين در مي ¬آيند. لذا به آن نوع شناور يا swing گفته مي¬ شود. به طور خلاصه در اين نوع سانتريفيوژ در حالت توقف وضعيت عمودي و در حالت دوران نمونه¬ ها وضعيت افقي با سطح زمين دارند.
در اين نوع سانتريفيوژ ذرات معلق بر اثر نيروي گريز از مرکز به بخش خارجي يعني انتهاي لوله ¬ها رانده شده و رسوب به صورت يک لايه تقريباً يکنواخت در ته لوله تشکيل مي¬ گردد. در پايان عمل لوله ¬هاي حاوي نمونه مجدداً به حالت عمودي درآمده، رسوب در ته لوله و محلول شفاف در بالاي آن قرار مي¬ گيرد. مي¬ توان با پيپت پاستور يا سمپلر، مايع فوقاني را از رسوب جدا کرد. در صورتي که دور سانتريفيوژ بالا باشد و يا زمان دوران افزايش يابد، مي¬ توان حتي رسوب را از محلول فوقاني جدا کرد.
• سانتريفيوژهاي زاويه ثابت Fixed angle / Angle head
لوله حاوي نمونه نسبت به محور دوران يک زاويه ثابت دارد. اين زاويه از 25 تا 45 درجه مي¬تواند متغير باشد. در اين نوع سانتريفيوژ نيز ذرات معلق بر اثر نيروي گريز از مرکز به سمت خارج از محور دوران رانده مي¬ شوند. اما برخلاف سانتريفيوژهاي شناور، رسوب در جدار و بخشي از کف لوله که در قسمت خارجي محور دوران قرار دارد، رانده مي¬ شود. البته هر قدر اين زاويه نسبت به محور دوران کمتر باشد، رسوب بيشتر در جداره تشکيل مي¬ گردد و اگر زاويه بيشتر باشد، رسوب بيشتر در کف تشکيل مي¬ گردد. از آنجايي که شکل آئروديناميک چرخاننده اجازه دوران در دور بالاتر و رسوب ذرات ريزتر را مي ¬دهد، لذا ميزان رسوب¬دهي اين نوع سانتريفيوژها از نوع شناور بالاتر است.
• سانتريفيوژهاي محوريAxial
در واقع، لوله حاوي نمونه در طول محور عمودي خود دوران مي ¬کند ( بر خلاف سانتريفيوژهاي معمولي که در طول محور افقي دوران مي ¬کنند.) اين دستگاه ¬ها به طور تجاري براي مقاصد باليني در دسترس مي¬ باشند. معمولاً خون بيمار در لوله¬ هاي سپتوم ¬دار وکيوم شده، نمونه ¬گيري گشته، سپس در جايگاه مخصوص خود به نام Axial Separation Module قرار داده شده و به طور خودکار در طول محور عمودي خود شروع به دوران مي ¬کند. ممکن است يک سوزن از طريق درب پلاستيکي ( سپتوم ) داخل لوله شده و از قسمت مرکزي، نمونه شفاف شده را برداشت کند. در اين روش ذرات معلق که مي¬ توانند سلول¬هاي خوني باشند، به قسمت محيطي لوله ¬ها رانده مي¬ شوند. در انواع تجاري اين دستگاه ¬ها کل فرآيند جداساز در طي 70 ثانيه کامل مي¬ گردد که زمان مناسبي مي ¬باشد.
اساس روش سانتريفيوژها
اساس سانتريفيوژ حرکت دوراني حول يک محور ثابت است. افزايش قدرت نيروي سانتريفيوژ بستگي به شعاع دوران و سرعت دوران دارد. اين نيرو، نيروي نسبي سانتريفيوژ ( Relative Centrifugal Force ) يا RCF ناميده مي¬ شود که بر اساس ضريبي از g بيان مي¬ گردد.
چگونگي مقايسه سانتريفيوژ¬ها:
مقايسه سانتريفيوژ¬ها بر¬اساس RCF است که توانايي تفکيک يک سانتريفيوژ را به خوبي مشخص مي ¬کند. اثر RCF بر روي يک نمونه به فاصله ثابت نمونه از مرکز چرخش بستگي دارد. به علت اينکه فاصله عمق نمونه با قسمت¬هاي سطحي آن از مرکز متفاوت است. اثر RCF بر روي نواحي عمقي يک نمونه بيشتر از نواحي سطحي آن خواهد بود.
عمل سانتريفيوژ از سه طريق اصلي اجرا مي¬ شود که عبارتند از:
1. رسوب¬دهي تمايزي Differential Pelleting
2. سرعت منطقه ¬اي Rate – Zonal
3. ايزوپيکريک Isopycric
در روش رسوب¬دهي تمايزي ابتدا ذرات تقريباً به طور يکنواخت در محلول معلق هستند. با شروع کار سانتريفيوژ، ذرات با سرعت¬ هاي متفاوت به سمت انتهاي لوله يا در جهت نيروي سانتريفيوژ حرکت مي¬ کنند. روش رسوب¬دهي تمايزي در اصل جداسازي در محيط يکنواخت مي ¬باشد. در روش سرعت منطقه ¬اي جداسازي به سرعت نسبي مناطق مختلف بستگي دارد. اما در روش ايزوپيکريک به دانسيته ذرات شناور در محيط وابسته است. در روش¬ هاي فوق ذرات مختلف به صورت نوارهايي در طول گراديان محيط در اثر سانتريفيوژ جدا مي ¬شوند.

اجزاي دستگاه سانتريفيوژ

1. موتور الکتريکي
2. روتور يا هد سانتريفيوژ
3. تايمر
4. شافت
5. سر روتور
6. کليد خاموش و روشن کردن دستگاه
7. ترمز ( Brake ) که دور عکس مي¬زند.
8. کنترل کننده سرعت ( Potentiometer )
9. Tachometer (سرعت¬ سنج) که دور سانتريفيوژ را نشان مي ¬دهد.
روتور که لوله هاي حاوي نمونه را در آن جاي مي ¬دهند با سرعت تنظيم شده توسط موتور چرخيده و ممکن است از جنس استيل، برنز و يا حتي پلاستيک باشد.
انواع سانتريفيوژهاي موجود در آزمايشگاه¬ ها
1. سانتريفيوژ سايتولوژي
از اين نوع سانتريفيوژ براي قرار دادن سلول¬هاي موجود در يک مايع روي اسلايد ميکروسکوپ استفاده مي¬ شود. در موقع استفاده کاربر ظرف مخصوص نمونه، صفحه فيلتر و يک اسلايد را کنار هم قرار مي¬ دهد. سپس همگي را در داخل روتور گذاشته مايع مورد نظر را در ظرف مخصوص نمونه قرار داده و دستگاه را روشن مي¬ کند. بعد از فعال شدن دستگاه، مايع با فشار در تماس با مجموعه فيلتر / اسلايد قرار مي ¬گيرد.
معمولاً سانتريفيوژها با دور 4000 – 200 rpm کار کرده و زمان سانتريفيوژ 99-1 دقيقه متغير است.
2. سانتريفيوژ ميکروهماتوکريت
سانتريفيوژ ميکروهماتوکريت با استفاده از نيروي گريز از مرکز هماتوکريت خون ( نسبت حجم ياخته¬ هاي سرخ به کل حجم خون ) را مشخص مي ¬کند. اين نوع سانتريفيوژها داراي روتوري مي¬ باشند که لوله¬ هاي موئين حاوي نمونه به صورت افقي روي آن قرار مي¬ گيرند. بعد از انجام سانتريفيوژ با استفاده از يک صفحه درجه¬ بندي شده، مقدار هماتوکريت بدست مي ¬آيد.
3. ميکروسانتريفيوژ ها
از اين نوع سانتريفيوژها براي نمونه¬ هاي با حجم کم غالباً کمتر از 1.5 ml ( مانند نمونه ¬هاي گرفته شده از اطفال ) استفاده مي ¬شود. ميکروسانتريفيوژها در مدل¬هاي با دور پايين و دور بالا ساخته مي ¬شوند. در دور پايين حداکثر سرعت 13000 rpm بوده و براي خون و ساير محصولات خوني کاربرد دارد. در مدل¬هاي با دور بالا حداکثر سرعت به 28000 rpm نيز رسيده و براي جمع ¬آوري سلول¬ها و ميکرو ارگانيسم ¬ها و بررسي ارگانل¬ هاي سلولي کاربرد دارند. غالباً لوله ¬هايي که در ميکروسانتريفيوژها استفاده مي ¬شوند ازجنس پلاستيک و يکبار مصرف بوده، داراي يک سطح مقطع مخروطي و داراي سرپوش مي¬ باشند.
4. سانتريفيوژهاي شستشودهنده سلول
از اين نوع سانتريفيوژ جهت شستشو، دکانته کردن، مخلوط کردن و شستشوي مجدد ياخته ¬هاي قرمز خون قبل از آزمايشات متعددي چون Antiglobulin استفاده مي ¬شود.
نحوه نگه¬داري از دستگاه سانتريفيوژ
• پيچ تنظيم سرعت بايد به آرامي چرخانده شود.
• در صورت استفاده مکرر در طول روز سانتريفيوژ بايد در فواصل زماني کوتاه ( ترجيحاً روزانه ) با محلول هيپوکلريت سديم با رقت 0/1 تميز شود.
• بازديد ذغال و commutators ( سويگرها ) هر سه ماه يک بار بايد انجام شود.
• زمان آن بايد هر سه ماه يک بار توسط کرونومتر ( زمان¬سنج ) کاليبره و مورد کنترل قرار گيرد.
• همچنين دور آن را بايد توسط دورسنج ( تاکومتر ) هر سه ماه يک بار کنترل کرد.
کنترل کيفيت
محدوده مجاز تغييرات به صورت زير است:
اختلاف دور 5%±
اختلاف زمان 10%±
اختلاف دما 2°C±
ايمني
• هيچگاه نبايد سانتريفيوژ را در حالي که درب آن باز است روشن نمود.
• بايد از سرعت بالاتر از حد لازم استفاده شود.
• هرگز قبل از ايست کامل سانتريفيوژ درب آن باز نشود.
• قبل از اطمينان از کارکرد صحيح قفل درب سانتريفيوژ، از روشن کردن دستگاه اجتناب کنيد.
• در صورت برقرار نبودن توازن و توليد صداهاي ناهنجار، بايد در اسرع وقت دستگاه را خاموش نموده و همواره بايد از تراز بودن روتورها قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شد.
• قبل از روشن نمودن سانتريفيوژ، لوله¬ ها را بايد از نظر وجود خراش يا ترک کنترل نمود.
• از سانتريفيوژ نمودن لوله ¬هاي حاوي نمونه بدون درپوش خودداري شود.
• در صورت شکستگي يا شک به شکستن لوله ¬ها در سانتريفيوژ، بايد دستگاه را خاموش نموده، به مدت 30 دقيقه صبر کرده و سپس اقدام به تميز و ضدعفوني کردن درون سانتريفيوژ با محلول سفيد کننده 10% نمود.
• اگر شکستگي لوله ¬ها پس از خاموش کردن دستگاه مشخص شد، درب سانتريفيوژ بايد بلافاصله بسته شده و پس از 30 دقيقه اقدامات فوق صورت پذيرد.
کاليبراسيون
در صورت که نتايج کنترل کيفي قابل قبول نباشند، جهت کاليبراسيون به شرکت پشتيبان فرستاده شود.
کنترل کيفي و بررسي کاليبراسيون ميکروهماتوکريت
براي کنترل کيفي دستگاه توجه به موارد زير ضروري مي¬ باشد:
• سرعت سانتريفيوژ
• صحت زمان¬سنج دستگاه
• حداکثر توان در تجمع سلول¬ها
سرعت ( برحسب دور در دقيقه ) و زمان¬سنج سانتريفيوژ به ترتيب با تاکومتر و کرونومتر قابل بررسي مي¬ باشند.
ايمني و نگه¬داري
• به منظور پيشگيري از بروز نوسانات جريان الکتريکي، دستگاه بايد به سيستم تثبيت کننده جريان برق (UPS ) مجهز شود.
• ذغال دستگاه بايد هر سه ماه يک بار بازديد و هر 6 ماه يک بار تعويض گردد.
• واشر دور حلقه محيطي دستگاه بايد هميشه تميز باشد.
• دستگاه بايد در جاي محکم قرار گيرد تا ضربات وارده به پايه دستگاه در حال چرخش باعث خرابي دستگاه و همچنين کم شدن دقت آن نشود.
• در هنگام باز کردن درب سانتريفيوژ و برداشتن لوله¬هاي موئينه بايد مواظب بود، زيرا لوله ¬هاي شکسته شده به قطعات ريزي تبديل گشته و بعضاً با چشم قابل ديد نيستند.
• در صورتي که عجله ¬اي براي خواندن نتيجه وجود ندارد، بهتر است براي جلوگيري از شکل ¬گيري آئروسل، درب سانتريفيوژ را 5 تا 10 دقيقه بعد از توقف دستگاه بار نمائيد.

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.